CHOKE CONTACTS

 • Collectif CHOKE 
  contact : collectifchoke@gmail.com
  direction artistique
  Emmanuelle Destremau / 06 16 19 80 56 emmanuelledestremau@gmail.com
  Thomas Dodji Kpade / 06 79 67 79 6 / Thomas.Kpade@hotmail.com
  Administration
  collectifchoke@gmail.com
  https://www.facebook.com/collectifchoke/